Chat

Nuori, nikotiini ja terveys

Avoin kommunikaatio on nuorten hyvinvoinnin avaintekijä – Uusi tietomateriaali auttaa vanhempia tukemaan nuorten nikotiinittomuutta

Turun ammattikorkeakoulun Master School –opiskelija Annika Hannulan opinnäytetyössä luodun tietokokonaisuuden avulla on mahdollista tarjota vanhemmille tietoa siitä, miten he pystyvät tukemaan nuoren nikotiinittomuutta paremmin. Tietokokonaisuuden kehittämisen apuna käytettiin vanhempien määrittelemiä hyvän oppaan kriteereitä, jo käytössä olevia vanhemmuutta tukevia esitteitä sekä vanhemmista koostuvan asiantuntijaraadin palautteita.

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö on monipuolistunut, mikä näkyy nuorten keskuudessa muun muassa nuuskan käytön lisääntymisenä. Ennaltaehkäisy tulisi kohdentaa juuri yläkouluun siirtyville lapsille, koska tällöin todennäköisyys aloittaa tupakan ja nuuskan käyttö on suurimmillaan. Perhetausta ja vertaispaine ovat tärkeimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten nikotiinituotteiden käytön aloitukseen.

Vertaistuki antaa voimaa vanhemmuuteen

Vanhemmille suunnattu tietokokonaisuus laadittiin osana Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen (LSSY) NIKO-projektia ja se tuotettiin osaksi Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) Linkki-toiminnan Murkkufoorumia. Murkkufoorumi on murrosikäisten vanhemmille suunnattu, ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, josta murrosikäisten vanhemmat voivat saada eväitä ja voimavaroja arkeen.
Nuorten vanhemmat kokevat vertaistuen yhdeksi tärkeimmäksi tukimuodoksi, josta saa voimaa vanhemmuuteen. Nyt tuotettua materiaalia voidaan hyödyntää tarvittaessa laajasti, myös Murkkufoorumin ulkopuolella, esimerkiksi oppilaitoksissa.

Avoin kommunikaatio tukee nuorten terveysvalintoja

Avoin kommunikaatio kasvattaa nuorten ja vanhempien välistä luottamusta sekä saattaa olla merkittävä strategia vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen ja sitä kautta saada aikaan terveysvaikutuksia. Opinnäytetyössä laaditulla tietokokonaisuudella edistetään ja helpotetaan vanhemman ja nuoren välistä kommunikaatiota sekä lisätään niin nuorten kuin vanhempienkin tietoisuutta nikotiinituotteista, niiden haitoista sekä käytön lopettamisen hyödyistä.

Lämpimät ja tiiviit vanhempien ja lasten väliset suhteet tukevat ja tehostavat nuorten terveyskäyttäytymistä ja suojautumista syrjäytymiseltä. Tutkimusten mukaan ennaltaehkäisy- ja interventiostrategioiden tulisikin keskittyä erityisesti vahvistamaan nuorten vanhemmilta ja kouluilta saamaa sosiaalista tukea.

Vanhemmille jaettu kirjallinen materiaali ja “vanhemmuusvalmennus” siitä, miten keskustella nuoren kanssa materiaalin avulla, lisäävät ja parantavat merkittävästi vanhempien ja murrosikäisten välistä viestintää vaikeista asioista, kuten päihteiden käytöstä.

isä ja poika keskustelevat

Tietokokonaisuus laadittiin yhdessä asiantuntijoiden ja kohderyhmän kanssa

Kehittämisprojektin menetelmänä hyödynnettiin asiantuntijaraateja, jotka koostuivat esitestausryhmästä ja varsinaisen kohderyhmän edustajista eli vanhemmista. Esitestausryhmään kuului kaikki NIKO-projektin ohjausryhmän jäsenet eli LSSY:n edustajat, opettajat ja muiden Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin osaprojektien tekijät. Vanhemmat rekrytoitiin mukaan yläkoulun etävanhempainillassa koulun vanhempaintoimikunnan avustuksella.
Asiantuntijaraadeille kohdennetut palautekyselyt ohjasivat tietokokonaisuuden toteutusta. Tietokokonaisuudesta kerättiin asiantuntijaraatien palaute sähköisen kyselyn avulla, jonka pohjalta materiaali muokattiin lopulliseen muotoonsa, vastaamaan erityisesti kohderyhmän eli vanhempien tarpeita.

Asiantuntijoiden, ammattilaisten ja murrosikäisten vanhempien palautteiden mukaan tietokokonaisuus lisäsi totuudenmukaista tietoa nikotiinituotteista ja niiden haitoista sekä kannusti keskustelemaan aiheesta nuoren kanssa.

Tietokokonaisuus nähtiin selkeänä, ytimekkäänä, tunteita herättävänä ja ymmärrettävänä kokonaisuutena, jolla uskotaan olevan vaikuttavuutta. Asiantuntijaraatien jäsenet kokivat tietokokonaisuuden toimivan joko hyvänä tai melko hyvänä keskustelun herättäjänä vanhemman ja nuoren välillä. Tietokokonaisuutta olisi helppo käydä läpi yhdessä nuoren kanssa. Vanhemmat kaipasivat nuorten nikotiinittomuutta tukevaa materiaalia myös kouluihin jaettavaksi. Materiaalin saatavuuteen ja markkinointiin toivottiin panostusta, jotta vanhemmat löytävät sen oman vanhemmuutensa ja nuorten kanssa käytävän keskustelun tueksi.

Valmis tuotos on kaksiosainen tietopaketti

Nuori nikotiini ja terveys-oppaan kansilehti
Kuvaa klikkaamalla pääset oppaaseen

Vanhemmille suunnattuun tietokokonaisuuteen laadittiin kaksiosainen taitto, joka jakoi sisällön kahteen osioon. Materiaalin molemmat puolet toimivat oman aiheensa etukansina: toiselta puolelta löytyy tieto vanhemmuuden tuen keinoista ja toiselta puolelta tiedot nikotiiniriippuvuudesta, -tuotteista ja niiden haitoista.

Tietokokonaisuus toimii vanhempien apuvälineenä, jotta he voivat tarjota nuorelle totuudenmukaista tietoa nikotiinituotteiden haitoista ja käytön lopettamisen hyödyistä. Valmis tietokokonaisuus korostaa perheen merkitystä sekä avoimen kommunikaation tärkeyttä. Lisäksi siinä kerrotaan muun muassa vertaispaineen vaikutuksista, nikotiiniriippuvuudesta, vieroitusoireista sekä taloudellisista vaikutuksista. Kokonaisuuden lopusta löytyy lisätietolinkkejä aiheesta.

Materiaali on saatavilla VSLJ:n Linkki-toiminnan sähköisistä materiaaleista. Sen voi lisäksi tilata sähköpostitse LSSY:n NIKO-projektin projektipäälliköltä joko sähköisenä versiona tai painettuna esitteenä.

Kirjoittajat:
Annika Hannula
Johanna Berg
Minna Salakari

Avainsanat: Master School, opinnäytetyö, nikotiinittomuus, vanhemmuuden tukeminen

NIKO II – terveyden edistäminen nuorten arjessa (NIKO)
Opinnäytetyö tehtiin osana varsinaissuomalaista NIKO II -projektia. Projektin osapuolina olivat Turun ammattikorkeakoulu, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ja projektin suunnittelija. NIKO-projektin tavoitteena on estää ja vähentää nuorten nikotiinituotteiden käyttöä ja siten ehkäistä sairauksia kuten syöpää.

Julkaistu: 26.05.2021

Lue myös

Tukea vanhemmuuteen – Murkkufoorumi Turussa

Linkki-toiminnan Murkkufoorumi on ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä vanhemmille, joilla on 10-18-vuotias nuori. Jokaisen tapaamisen teemat sovitaan yhdessä vanhempien kanssa. Keskusteluaiheita voi olla: Mitä teen kun pinna…

Lue lisää

Koordinaattorin sijaisuus Linkki-toiminnassa

Haemme Linkki-toimintaan määräaikaista koordinaattoria vakituisen työntekijän sijaiseksi. Työsuhde alkaa elokuussa ja sen kesto on kuusi kuukautta. Linkki-toiminta tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja apua murrosikään, nuoruuteen…

Lue lisää

Linkin kuulumiset keväältä 2021 ja tulevan kesän suunnitelmia

Talvi ja kevät ovat olleet Linkissä työn täyteisiä koronarajoituksista huolimatta. Keväälle 2021 suunnitellut vertaisryhmät peruuntuivat rajoitusten vuoksi mutta muu asiakastyö on pitänyt kalenterit täynnä. On…

Lue lisää